In archivio 157 proverbi sardi
 • “Su 'inare fachet andare s'abba a punt'in susu.”
  [Tag:denaro, soldi]
 • “Muru de ierru, forte que ferru.”
   
 • “Bale' prus s'abba 'e maju e abrile / chi no su carru 'e oro 'e su re Davide, / bale' prus s'abba de abrile e marzu / chi no su carru 'e oro e tottu su palattu.”
 • “Su mundu est una iscala, quie l'alzat et quie la falat.”
 • “Ube non b' a' s'attu, cada sorighe est a campu.”
 • “Da qui semus in ballu, est precisu ballare.”
 • “Amigu de sa tazza, durat che paza.”
  [Tag:amici]
 • “A bentu in favore, ogniunu ischit navigare.”
  [Tag:fortuna, vento]
 • “Deus ti ardet de inimigu riconciliadu.”
  [Tag:amicizia, pace, pena]
 • “Buste 'istidu, buste nodidu; buste inudadu, non pius figuradu.”
In evidenza